Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • Bảo trợ xã hội
 • Bồi thường nhà nước
 • Chứng Thực
 • Đăng ký biện pháp bảo đảm
 • Đất đai cấp huyện
 • Đất đai (Trường hợp đã thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai)
 • Đường bộ
 • Đường thủy nội địa
 • Gia đình
 • Giáo dục và Đào tạo
 • Giải quyết khiếu nại
 • Giải quyết tố cáo
 • Hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao
 • Hòa giải cơ sở
 • Hộ tịch
 • Kinh doanh khí
 • Lao động, tiền lương
 • Lâm Nghiêp
 • Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng
 • Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu
 • Môi trường
 • Người có công
 • Nông nghiệp
 • phòng chống tham nhũng
 • Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
 • Phòng, chống tệ nạn xã hội
 • Quản lý công sản
 • Quản lý tài sản nhà nước
 • Quy hoạch xây dựng
 • Tài nguyên nước
 • Thành lập và hoạt động hợp tác xã
 • Thành lập và phát triển doanh nghiệp
 • Thi đua khen thưởng
 • Thủy sản
 • Thư viện
 • Tiếp công dân
 • Tôn giáo
 • Tổ chức phi chính phủ
 • Tổ chức - Biên chế
 • Văn hoá cơ sở
 • Văn hoá quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động
 • Xây dựng
 • XUẤT BẢN
 • Xử lý đơn thư
 • TÌM THẤY 266 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  2
  3
  4
  Cấp bản sao từ sổ gốc
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  5
  Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  6
  Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  7
  Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  8
  Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  9
  10
  Cấp giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử, internet
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích

  TỈ LỆ ĐÃ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2020
  TỈ LỆ ĐÃ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2020